နည္းပညာအထက္တန္းေက်ာင္း(ေနျပည္ေတာ္)တြင္ အခမဲ့ကာလတုိသင္တန္းမ်ား

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailFacebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

75b44b0e9c2e5d305fa323c6c51d3476_L

သင္တန္းအေၾကာင္းအရာ

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ နည္းပညာသက္ေမြးပညာႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ အစိုးရနည္းပညာ အထက္တန္းေက်ာင္း (ေနျပည္ေတာ္) တြင္ ကာလတုိ သင္တန္းမ်ားကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၊ ဇန္န၀ါရီလတြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

ကာလတိုသင္တန္းမ်ားမွာ အိမ္တြင္း လွ်ပ္စစ္ဝါယာသြယ္တန္းျခင္း (Electrical Wiring Installation) ၊ အီလက္ထေရာနစ္ အေျခခံ ကၽြမ္းက်င္မႈသင္တန္း (Basic Electronics) ၊ အေျခခံ ဂေဟဆက္သင္တန္း (Fitting and Welding) ၊ အေျခခံ ကြန္ပ်ဴတာသင္တန္း (Basic Computer) တုိ႕ျဖစ္ပါသည္။

အိမ္တြင္း လွ်ပ္စစ္ဝါယာသြယ္တန္းျခင္း ၊ အီလက္ထေရာနစ္ အေျခခံ ကၽြမ္းက်င္မႈသင္တန္းႏွင့္ အေျခခံ ဂေဟဆက္သင္တန္း တုိ႕တြင္ သင္တန္းသားဦးေရ ၁၅ ဦးသာ လက္ခံမည္ျဖစ္ၿပီး အေျခခံ ကြန္ပ်ဴတာသင္တန္းတြင္ သင္တန္းသားဦးေရ ၃၀ အထိ လက္ခံ သင္ၾကားေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။

 

သင္တန္း၀င္ခြင့္အတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား

– မူလတန္းေအာင္ျမင္ၿပီး အသက္ ၁၈ ႏွစ္ ျပည့္ၿပီး အသက္ ၄၀ မေက်ာ္လြန္သူ ျဖစ္ရမည္။

– ျပည္ေထာင္စု သမၼတျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား ျဖစ္ရမည္။

– ေလွ်ာက္လႊာမူရင္းတစ္ေစာင္ႏွင့္အတူ ႏုိင္ငံသား စိစစ္ေရးကတ္ မိတၱဴတစ္ေစာင္ ၊ လုိင္စင္ ဓာတ္ပုံ ၃ ပုံ ၊ အက်င့္စာရိတၱေကာင္းမြန္ေၾကာင္း ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရုံး သို႕မဟုတ္ ရဲစခန္းမွ ေထာက္ခံစာမူရင္းမ်ားျဖင့္ တင္ျပ ေလွ်ာက္ထားရမည္ ျဖစ္သည္။

ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို အစိုးရနည္းပညာအထက္တန္းေက်ာင္း (ေနျပည္ေတာ္) တြင္ ရယူႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၊ ဇန္နဝါရီလ ၁၆ ရက္ေန႕ ေနာက္ဆံုးထားေလွ်ာက္ထားရမည္ ျဖစ္သည္။

 

Contact Detail

ဖုန္း – ၀၉၄၄၈၅၃၆၂၀၀၊ ၀၆၇-၄၀၁၄၂၅၊ ၀၆၇-၄၀၁၄၂၆

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailFacebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail