နည္းပညာအထက္တန္းေက်ာင္း(ေနျပည္ေတာ္)တြင္ အခမဲ့ကာလတုိသင္တန္းမ်ား

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailFacebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

75b44b0e9c2e5d305fa323c6c51d3476_L

သင္တန္းအေၾကာင္းအရာ

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ နည္းပညာသက္ေမြးပညာႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ အစိုးရနည္းပညာ အထက္တန္းေက်ာင္း (ေနျပည္ေတာ္) တြင္ ကာလတုိ သင္တန္းမ်ားကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၊ ဇန္န၀ါရီလတြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

ကာလတိုသင္တန္းမ်ားမွာ အိမ္တြင္း လွ်ပ္စစ္ဝါယာသြယ္တန္းျခင္း (Electrical Wiring Installation) ၊ အီလက္ထေရာနစ္ အေျခခံ ကၽြမ္းက်င္မႈသင္တန္း (Basic Electronics) ၊ အေျခခံ ဂေဟဆက္သင္တန္း (Fitting and Welding) ၊ အေျခခံ ကြန္ပ်ဴတာသင္တန္း (Basic Computer) တုိ႕ျဖစ္ပါသည္။

အိမ္တြင္း လွ်ပ္စစ္ဝါယာသြယ္တန္းျခင္း ၊ အီလက္ထေရာနစ္ အေျခခံ ကၽြမ္းက်င္မႈသင္တန္းႏွင့္ အေျခခံ ဂေဟဆက္သင္တန္း တုိ႕တြင္ သင္တန္းသားဦးေရ ၁၅ ဦးသာ လက္ခံမည္ျဖစ္ၿပီး အေျခခံ ကြန္ပ်ဴတာသင္တန္းတြင္ သင္တန္းသားဦးေရ ၃၀ အထိ လက္ခံ သင္ၾကားေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။

 

သင္တန္း၀င္ခြင့္အတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား

– မူလတန္းေအာင္ျမင္ၿပီး အသက္ ၁၈ ႏွစ္ ျပည့္ၿပီး အသက္ ၄၀ မေက်ာ္လြန္သူ ျဖစ္ရမည္။

– ျပည္ေထာင္စု သမၼတျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား ျဖစ္ရမည္။

– ေလွ်ာက္လႊာမူရင္းတစ္ေစာင္ႏွင့္အတူ ႏုိင္ငံသား စိစစ္ေရးကတ္ မိတၱဴတစ္ေစာင္ ၊ လုိင္စင္ ဓာတ္ပုံ ၃ ပုံ ၊ အက်င့္စာရိတၱေကာင္းမြန္ေၾကာင္း ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရုံး သို႕မဟုတ္ ရဲစခန္းမွ ေထာက္ခံစာမူရင္းမ်ားျဖင့္ တင္ျပ ေလွ်ာက္ထားရမည္ ျဖစ္သည္။

ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို အစိုးရနည္းပညာအထက္တန္းေက်ာင္း (ေနျပည္ေတာ္) တြင္ ရယူႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၊ ဇန္နဝါရီလ ၁၆ ရက္ေန႕ ေနာက္ဆံုးထားေလွ်ာက္ထားရမည္ ျဖစ္သည္။

 

Contact Detail

ဖုန္း – ၀၉၄၄၈၅၃၆၂၀၀၊ ၀၆၇-၄၀၁၄၂၅၊ ၀၆၇-၄၀၁၄၂၆

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailFacebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Join our fabulous community today!

Join our fabulous community today!

If you would like to be always informed about our latest updates, just fill the form with your name and email.